مدار صفر درجه

در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ایران دستخوش حوداث و رویدادهای مختلفی بوده است. امروز کتابی در وب‌سایت هر روز یک کتاب معرفی می‌شود که به بخشی از این اتفاقات می‌پردازد. برای آشنا شدن با این کتاب ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه