ژاک قضا قدری و اربابش

نظر شما در مورد جبر و اختیار و تاثیر آن بر سرنوشت انسان چیست؟ برای آشنا شدن با شاهکاری که این موضوع را دست‌مایه‌ی داستانی جذاب قرار داده است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه