لبه‌ی تیغ

پرداختن به موضوع زندگی و معنای آن مد نظر بسیاری از نویسندگان بوده و کتاب‌های متعددی در این رابطه نوشته و منتشر شده است. برای آشنا شدن با شاهکاری در این زمینه، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه