خرمگس

سقراط کسی را که به نقد نظریات و روال‌های جامعه می‌پردازد، خرمگسی می‌داند که موجب حرکت اسب کم‌توان اجتماع می‌شود. جامعه‌ی ایتالیا در قرن نوزدهم چنین جامعه‌ای و نیازمند خرمگس بوده است. برای آشنا شدن با کتابی که به این موضوع پرداخته، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه