نان و شراب

فاشیسم، سوسیالیسم و مسیحیت، از تأثیرگذارترین جریان‌های فکری در اروپای قرن بیستم به شمار می‌روند. برای آشنا شدن با کتابی که به بررسی این جریان‌ها و روابط فی‌مابین آن‌ها پرداخته است، ادامه‌ی این مطالب را از دست ندهید.

ادامه