نامه‌های اسکروتیپ

شیطانی عالی‌مقام در قالب چندین نامه دستوراتی را برای شیطانی دون‌پایه به منظور فریب آدمیان می‌فرستند. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه