تشیع علوی و تشیع صفوی

در عهد صفویه، به دلایل مختلف و بنا بر تمایل نظام حاکم و اهداف و اولویت‌های آن، به مرور تعریف جدیدی از تشیع به وجود آمد. برای آشنا شدن با کتابی ارزشمند که به مقایسه‌ای این نوع تشیع با تشیع بنیادین و اصیل می‌پردازد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه