افسانه‌ی قاجار

دختری در خاندان قاجار به دنیا می‌آید ولی بنا به مصالح دربار با یک نوزاد پسر جابجا می‌شود. برای آشنا شدن با کتابی جذاب که چنین مضمونی دارد و یک واقعه‌ی تاریخی را به تصویر کشیده است، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه