کچل کفترباز

پسر جوان فقیری که فقط به کفتربازی مشغول است، عاشق دختر پادشاه می‌شود. برای آشنا شدن با کتابی که داستانی قدیمی و جذاب با این مضمون دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه