قاشق ناپدیدشونده

جدول تناوبی عناصر نقش مهمی در پیشرفت علم شیمی و بسیاری دیگر از علوم مرتبط داشته است. باید توجه داشت که این جدول تاریخچه‌ی جالبی نیز دارد. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که به بررسی تاریخچه‌ی این جدول پرداخته است، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه