سنگ صبور

خرافات، جهل و فقر همواره از عوامل بدبختی جوامع مختلف بوده‌اند. برای آشنا شدن با کتابی که این مفاهیم را دست‌مایه‌ی داستانی جذاب ساخته است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه