کودک ۴۴

چند کودک در شوروی و در زمان زمامداری استالین کشته می‌شوند و یک مامور امنیتی سابق مسئول پیگیری این پرونده می‌شود. برای آشنا شدن با کتابی جذاب که چنین داستانی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه