جامعه‌شناسی به زبان ساده

اگر به موضوعات پیرامون جامعه‌شناسی علاقه دارید ولی به دلیل پیچیدگی مطالب نگران عدم درک این مفاهیم هستید، برای آشنا شدن با کتابی که به زبانی ساده و روان مفاهیم بنیادین جامعه‌‌شناسی را برای خواننده بازگو می‌کند، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه