آتوسا مهین بانوی هخامنشی

ماجرای شروع پادشاهی داریوش کبیر، پادشاه هخامنشی، در نوع خود بسیار عجیب و در عین حال جذاب است. در این ماجرا آتوسا، دختر کوروش کبیر و همسر داریوش، نقش ویژه‌ای داشته است. برای آشنا شدن با کتابی که به این موضوع جذاب پرداخته است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه