اسفار کاتبان

اگر به داستان‌های عاشقانه علاقه دارید، برای آشنا شدن با نمونه‌ای بسیار متفاوت از این نوع آثار در ادبیات ایران که فرم و قالبی متفاوت از سایر آثار ادبیات فارسی دارد، ادامه‌ی این مطلب را از دست ندهید.

ادامه