چکیده‌ی تاریخ ایران

تاریخ چندین هزار ساله‌ی ایران مملو از اتفاقات تلخ و شیرین بوده است. برای آشنا شدن با کتابی که مروری سریع و گذرا بر مهم‌ترین نمونه‌های این اتفاقات و رویدادها دارد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه