محاکمه

آیا محاکمه‌ی یک فرد در دادگاهی ناشناخته و به جرمی نامعلوم ممکن است؟ سرنوشت این فرد چه خواهد شد؟ برای آشنا شدن با یکی از شاهکارهای ادبی قرن بیستم که به چنین موضوعی پرداخته است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه