دوباره فکر کن

شک کردن به آنچه که می‌دانیم و تجدید نظر در آرا و عقاید کاری به ظاهر ساده ولی در عمل بسیار مشکل است. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که سعی دارد چگونگی کسب آمادگی ذهنی را برای تجدید نظر در آموخته‌های قبلی شرح دهد، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه