فاوست

دانشمندی سرخورده از دانش بشری، تصمیم می‌گیرد روحش را با شیطان معامله کند. برای آشنا شدن با کتابی مطرح در ادبیات جهان که چنین داستانی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه