تریبوله

تریبوله، دلقک دربار فرانسه، زندگی پرفراز و نشیبی داشته است. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که به زندگی این شخصیت پرداخته است، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه