هلگولند

فیزیک کوانتومی چارچوبی برای درک ماهیت اساسی حقیقت در کوچکترین مقیاس‌ها فراهم می‌کند، درک ما از جهان را متحول نموده و زمینه را برای پیشرفت‌های بی شمار فناورانه فراهم می‌آورد. برای آشنا شدن با کتابی که به زبانی ساده این مفهوم را شرح می‌دهد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه